อบรม Self Assessment 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ Self Assessment Application
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รวม 2 รุ่น จำนวน 138 คน ประกอบด้วย
  1. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ด้าน Non Research จากแผนงาน DGHP, DGHT, DGMQ, FLU, BSO และโครงการกรุงเทพมหานคร จากแผนงาน BMA
  2. เจ้าหน้าที่ TUC ที่เกี่ยวข้อง (Online)
  3. วิทยากร
  4. ผู้ดำเนินการ
 
ระยะเวลาดำเนินการ
รุ่นที่ 1 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รุ่นที่ 2 – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทีมวิทยากร:
1. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ      หัวหน้างาน Research และ Non Research
2. นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล          สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
3. นายนพดล  คุ้มเดช              สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.