The 1st/FY2023 Steering Sub-Committee on EID 16 มีนาคม 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ครั้งที่ 1/FY2023
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

       โดยมี นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม
       การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการในปีปัจจุบัน และพิจารณาการขอรับการสนับสนุนของโครงการต่อเนื่อง (Continuation Project) และโครงการใหม่ (New Project) สำหรับปีงบประมาณโครงการปีที่ 3 (FY2024) ภายใต้ความร่วมมือระยะที่ 5
       ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน ทั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมควมคุมโรค, กรมการแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข โดยการประชุมข้างต้นนี้ ได้ดำเนินการจัดทั้ง In-Person และ Online Meeting รวม 50 ท่าน รวมให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และการขอโครงการใหม่

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.