ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง Sub-DGMQ 24 มีนาคม 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 15 ตึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

       การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการในปีปัจจุบัน และพิจารณาการขอรับการสนับสนุนของโครงการต่อเนื่อง (Continuation Project) และโครงการใหม่ (New Project) สำหรับปีงบประมาณโครงการปีที่ 3 (FY2024) ภายใต้ความร่วมมือระยะที่ 5
       ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน ทั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมควมคุมโรค, กรมการแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข โดยการประชุมข้างต้นนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมแบบ In-Person จำนวน 30 ท่าน รวมให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และการขอโครงการใหม่

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.