บทบาทภารกิจ

หน่วยประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข

กับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ (MOPH–TUC Coordinating Unit, Co-Unit)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

………………………………………..

ความเป็นมา

หน่วยประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับความร่วมมือไทย-สหรัฐ (MOPH–TUC Coordinating Unit, Co-Unit) เป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือไทย-สหรัฐ (Memorandum of Agreement, MOA: Thailand MOPH – U.S. CDC Collaboration) ขึ้นตรงต่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหน่วยประสานงาน (Business Official) และรองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหน่วยประสานงาน (Manager) และผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยประสานงาน (Assistant Manager) มีเจ้าหน้าที่สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประสานงาน แบ่งออกเป็นกลุ่มโครงการ Research และกลุ่มโครงการ Non-Research ทำหน้าที่หลักด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นแผนเป็นความร่วมมือ 5 ปี ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ค.ศ. 2017 – 2021) โดยมีการประสานงานกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH – U.S.CDC Collaboration, TUC) อย่างใกล้ชิด

 

 บทบาทหน้าที่

1.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์และคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

1.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC Executive Committee) ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนินงานความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

1.2 คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (TUC Administrative Committee) ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการ สนับสนุน ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน

2. ประสานสนับสนุนสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ในการจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC Steering and Sub-Steering Committees) เกี่ยวกับการกลั่นกรองโครงการ การสนับสนุนโครงการ การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์และกิจกรรมหลัก รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือฯ และข้อเสนอเชิงบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ

3. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการของทุกแผนงานความร่วมมือ ที่ได้รับงบประมาณจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (S.CDC)

3.1 จัดทำคำของบประมาณสนับสนุนโครงการประจำปี แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณ (Notice of Award, NOA) และประสานสนับสนุนการปรับแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณ (Revision of Budget plan and Workplan)

3.2 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการด้านการเงินและด้านกิจกรรม และถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่โครงการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำ

3.3 บริหารจัดการงบประมาณแก่โครงการ ได้แก่ การเบิกเงินจากผู้ให้ทุน (Draw Down) โดย Smart link ของระบบ Payment Management System (PMS) การจัดสรรงบดำเนินงานรายงวด (Allocation) การขอปลดเงื่อนไขด้านการเงิน (Release of Restricted Funds) การเปลี่ยนหมวดกิจกรรม (Redirection) และการให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่โครงการ

4. จัดทำรายงานต่าง ๆ เสนอศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (S.CDC) ตามระยะเวลาที่กำหนด อาทิ รายงานการเงิน (Federal Financial Reports) รายงานครุภัณฑ์ รายงานผลการดำเนินงาน (Performance Progress Monitoring Report, PPMR) และจัดประชุมเปิด-ปิดโครงการ

5. บริหารจัดการ และ/หรือ สนับสนุนการติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

5.1 การตรวจสอบบัญชีจากภายนอก (External Audit)

5.2 การติดตามกำกับความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ (Project Implementation Review, PIR) รายไตรมาส ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

5.3 การพัฒนาระบบการติดตามกำกับความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทางระบบออนไลน์ และการพัฒนา Standard Data Set และ Standard Data Dictionary

5.4 การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยประสานงานโครงการฯ เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่โครงการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานความร่วมมือฯ

5.5 การประเมินผลโครงการความร่วมมือด้าน Non-Research โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Evaluation Performance Measurement Plan, EPMP)

6.พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับการดำเนินงานความร่วมมือฯ โดยการประชุม การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561