Research Cooperative Agreement With Ministry of Public Health-Thailand

Year 5 (FY2021) (September 1, 2020 – August 31, 2021)

17 Projects

DGHP จำนวน 7 โครงการ

ลำดับ แผนงาน ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อโครงการภาษาไทย รหัสโครงการ หน่วยงาน
1 DGHP Early Diagnosis and Characterization of Pathogens causing Acute Febrile Illness in borderareas in Thailand – Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute โครงการการตรวจวินิจฉัยขั้นต้นและลักษณะของจุลชีพก่อโรคไข้เฉียบพลันในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย DGHP-AFI-BIDI กรมควบคุมโรค
(สถาบันบำราศนราดูร)
2 DGHP Pregnancy Outcomes after Acute Zika Virus Infection in Northeastern Thailand – Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute โครงการผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์หลังจากติดเชื้อไวรัส ซิกาเฉียบพลันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปีที่ 5 (FY2021) DGHP-PrOZINT-BIDI กรมควบคุมโรค
(สถาบันบำราศนราดูร)
3 DGHP Etiology of unknown severe community acquired pneumonia and prevalence of macrolide resistant Mycoplasma Pneumonia among severe
community acquired pneumonia in Thailand 2010‐2015
โครงการศึกษาเชื้อก่อโรคปอดอักเสบรุนแรง และความชุกของการดื้อยาแมคโครไลด์ต่อเชื้อ Mycoplasma pneumonia ในผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง จากโครงการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคปอดอักเสบรุนแรง ระหว่าง 2553-2558 DGHP-PnEtio-MRMP กรมควคุมโรค
(กองระบาดวิทยา)
4 DGHP Sepsis Surveillance: Enhancing Laboratory, Epidemiological, and Clinical Capacity in Two Rural Provinces, Thailand – Nakhon Phanom Province โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ทางระบาดวิทยา และทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม DGHP-Sepsis-NP สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม)
5 DGHP Pregnancy Outcomes after Acute Zika Virus Infection in NortheasternThailand – Mukdahan Province โครงการผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์หลังจากติดเชื้อไวรัสซิกาเฉียบพลันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 5 (FY2021) DGHP-PrOZINT-MH สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
6 DGHP Pregnancy Outcomes after Acute Zika Virus Infection in Northeastern Thailand – Bueng Kan Province โครงการวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์หลังจากติดเชื้อไวรัสซิกาเฉียบพลันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ ปีที่ 5 (FY2021) DGHP-PrOZINT-BU สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ)
7 DGHP Sepsis Surveillance: Enhancing Laboratory, Epidemiological, and Clinical Capacity in Two Rural Provinces, Thailand – Tak Province โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ทางระบาดวิทยา และทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยบาลของจังหวัดตาก DGHP-Sepsis-Tak สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
(โรงพยาบาลแม่สอด)

NCD จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ แผนงาน ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อโครงการภาษาไทย รหัสโครงการ หน่วยงาน
1 NCD Thailand Global HEARTS‐An Initiative to Reduce Heart Attacks and Strokes through Evidence‐Based Measures for Hypertensive Patients โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง NCD-CVD กรมควบคุมโรค
(กองโรคติดต่อทั่วไป)

FLU จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ แผนงาน ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อโครงการภาษาไทย รหัสโครงการ หน่วยงาน
1 FLU Burden of Influenza, Illness cost, and dynamics of healthcare workers in Thailand โครงการรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และภาระโรคไข้หวัดใหญ่ของบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี 2564 Flu-HCW กรมควบคุมโรค
(สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา)
2 FLU Influenza Vaccine Hesitancy among healthcare Workers in Thailand โครงการสำรวจความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย Flu-HCW KAP กรมการแพทย์
(กองวิชาการแพทย์)
3 FLU Development of an influenza vaccine effectiveness network in  Thailand โครงการเครือข่ายประเมินประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กด้วยวิธีเปรียบเทียบอาสาสมัครกลุ่มที่มีผลทางห้องปฏิบัติการเป็นบวกและลบ Flu-VENetwork กรมการแพทย์
(สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
4 FLU A study to Estimate the Annual Burden of Influenza‐Associated Hospitalized Acute Respiratory Infections in Thailand Using  National Administrative Data โครงการ การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Flu-Validation สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
(โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)

HSRP จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ แผนงาน ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อโครงการภาษาไทย รหัสโครงการ หน่วยงาน
1 HSRP A Phase 2b/3 Double Blind Safety and Efficacy Study of Injectable  Cabotegravir Compared to Daily Oral Tenofovir Disoproxil Fumarate/Emtricitabine
(TDF/FTC), For Pre‐Exposure Prophylaxis in HIV‐Uninfected Cisgender Men and Transgender Women
โครงการวิจัยศึกษาวิจัยระยะที่ 2บี/3 แบบปกปิดข้อมูลสองทางเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ (Carbotegravir) กับยาสูตรผสมทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิลฟูมาเรต/เอ็มทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟทีซี) ชนิดกินวันละครั้ง สำหรับการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสในผู้ชายโดยกำเนิดและสาวประเภทสองที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย HSRP-HPTN083 (กรมควบคุมโรค)
กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2 HSRP Administration and technical support for HSRP/DHAP & MOPH  Collaboration โครงการสนับสนุนด้านการบริหารและด้านวิชาการสำหรับความร่วมมือระหว่างกองป้องกันเอชไอวีและเอดส์ ของศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข HSRP-Main (กรมควบคุมโรค)
กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3 HSRP A Multi Center, Randomized, Open Label, Non Inferiority Trial to Evaluate The Efficacy and Safety of a Single, Oral, dose of Zoliflodacin Compared to a Combination of a Single Intramuscular Dose of Ceftriaxone and a Single Oral Dose of Azithromycin in the Treatment of Patients with Uncomplicated Gonorrhoea โครงการศึกษาวิจัยแบบสุ่ม เปิดเผยชื่อยา ดำเนินการในหลายสถาบัน บนสมติฐานของความไม่ด้อยกว่าเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัรฑ์วิจัยโซลิโฟดาซิน (Zoliflodacin) ชนิดรับประทานครั้งเดียวเปรียบเทียบกับยาเซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อครั้งเดียวร่วมกับยาอะมัยซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ชนิดรับประทานครั้งเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคหนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน HSRP-ZOLI (กรมควบคุมโรค)
กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4 HSRP Feminizing Hormone Therapy and the Rectal Mucosa immune Environment in Transgender Women‐Bangkok, Thailand โครงการศึกษาวิจัยการใช้ฮอร์โมนสตรีและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเยื่อบุทวารหนักในกลุ่มสาวประเภทสอง HSRP-TGW (กรมควบคุมโรค)
กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Cross-Cutting จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ แผนงาน ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อโครงการภาษาไทย รหัสโครงการ หน่วยงาน
1 Cross-Cutting Ministry of Public Health Coordinating Unit โครงการหน่วยประสานงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) ตามข้อตกลงความร่วมมือด้าน Research CU1-MOPH สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)