ข่าวประชาสัมพันธ์

Meeting OIG Visit
Date/Time: August 22, 2022, at 11:00am
Location: CDC 3rd floor conference room, Bangkok, Thailand

Meeting OIG Visit to MoPH-TUC Co-Unit
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Meeting OIG Visit
Date/Time: August 16, 2022, at 9:30am
Location: CDC 3rd floor conference room, Bangkok, Thailand

อบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 2 ปี 2565
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม Focus ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 1 ปี 2565
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Financial Managemant Workshop ปี 2565
วันที่ 21-22, 25, 29 เมษายน 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

HIV Sub-steering Committee (HSC) 4/2022
on Wednesday, March 30th; 13.00-16.30 hrs.
The Meeting Room 2, 4th Floor, Building 6,
Permanent Secretary Office, Ministry of Public Health

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง
ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 14 ตึก 100 ปี
การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ (Health Information)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Focus ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการความร่วมมือ MoPH-U.S. CDC

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30
ณ ห้องประชุม 1 และ 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้า EPMP ครั้งที่ 1

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมปรึกษาหารือรายละเอียดการประเมินโครงการกลุ่มเป้าหมาย (EPMP Phase II)

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระยะที่ 5 (CoAg Phase V)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมระดมความคิดเห็นคณะทำงานวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระยะที่ 5 (พ.ศ 2565-2569)
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องไอวี่ ชั้น 2 อาคาร 3
โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะประกวดออกแบบโลโก้ ครบรอบ 40 ปี

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC)

Logo Design Contest

(40 years Anniversary of Thailand MoPH-U.S.. CDC Collaboration )

” 2Nations 2gether 4Health “

(Two Nations Together fot Health หรือ ไทย-สหรัฐ รวมพลังสร้างสุขภาพ)

Thailand PEPFAR Stakeholders Strategic Planning Meeting 5 February 2020

Pramern Chanthavimol Room, 1 floor, Building 1, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรอบความร่วมมือระยะที่ 5

เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลอง 40 ปี

ประชุมปรึกษาหารือการส่งรายงานผลการประเมินและวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S.CDC)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการและงบประมาณ ผ่านระบบการติดตามโครงการออนไลน์ (Online Monitoring System : OMS) ฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการและงบประมาณผ่านระบบการติดตามโครงการออนไลน์ (Monitoring Online System)

ประชุมคณะทำงานควบคุมกำกับและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้ประเมินจากภายนอก EPMP ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพของนักเดินทาง

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการป้องกันและควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก U.S. CDC ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะทำงานควบคุมกำกับและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานของผู้ประเมินจากภายนอก (External Evaluator) : EPMP ครั้งที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐ อย่างมืออาชีพ และการประชุมคณะทำงาน EPMP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 3

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
ครั้งที่ 1/2562

MOPH-TUC Administrative Committee Meeting No.1/2019

Evaluation and Performance Measurement Plan, EPMP

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านโรคไม่ติดต่อ NCD CoAg Phase IV ครั้งที่ 1/2562

Courtesy Meeting With Director of the U.S Centers for Disease Centrpl and Prevention

Financial Management Workshop Y.3 FY2019 During

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณโครงการที่ 2 (FY2018)

และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของโครงการภายใต้แผนงาน PEPFAR ในประเทศไทย (PEPFAR Expenditure Reporting Workshop)

CGH Team form U.S.CDC visited MoPH

Administrative Committee Conference 2/2018

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 2/2561

HIV Sub-steering Committee (HSC) Meeting 2/2018

ประชุมติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ และอบรมด้านบริหารจัดการโครงการโดยเจ้าหน้าที่

จาก Office of Grants and Service และ CGH Research Extramural

Port Moresby รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการบริหารจัดการโครงการ ภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการ สําหรับปีงบประมาณโครงการที่ 2

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการป้องกันและควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก U.S. CDC ครั้งที่ 1/2561