ขั้นตอนการดำเนินงานและแบบฟอร์มของโครงการภายใต้ MoPH-TUC Co-Unit

กิจกรรม/รายงานTimeframeแบบฟอร์มหมายเหตุ
1. แจ้งงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ไปยังโครงการรับทราบ เพื่อเตรียมเขียนโครงการกรกฎาคมได้รับรายละเอียดงบประมาณจาก TUC
2. ได้รับ NOA แล้วแจ้งโครงการรับทราบงบประมาณที่ได้รับจริงสิงหาคมได้รายละเอียดงบประมาณจาก OGS
3. PIRทุกไตรมาสคลิกเพื่อดาวน์โหลด
4. OMSทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/อย่างน้อยเดือนละครั้งเว็บไซต์ OMSใช้ประกอบรายงานงบกระทบยอดประจำเดือน/
PIR/Drawdown หลังจากยกเลิกการใช้ CoAg Fin
5. CoAg Finทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/อย่างน้องเดือนละครั้งใช้ประกอบรายงานงบกระทบยอดประจำเดือน/
PIR/Drawdown
6. สรุปรายการรับ-จ่ายประจำเดือนทุกสิ้นเดือนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
ซึ่งมีเฉพาะสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณะสุข สำหรับกรมอื่นๆ โครงการสามารถขอได้ที่กองคลัง
ของแต่ละกรม
ส่งกองคลังแต่ละกรม ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
7. รายงานงบกระทบยอดทุกสิ้นเดือนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
8. Redirectionตลอด (ถ้ามี)คลิกเพื่อดาวน์โหลด
และ เว็บไซต์ OMS
หลีกเลี่ยงดำเนินการช่วง กรกฎาคม และ สิงหาคม ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น
9. Drawdownทุกไตรมาสพิจารณายอดเงิน
– On Hand ในระบบ OMS
– Budget Plan ในระบบ OMS
10. Self Assessmentทุกไตรมาส/ทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จSelf Assessment Online
11. Continuation Request
– Proposal
– Budget Justification Form
– Appendix A/B
– CV
มีนาคม – เมษายนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
12. Interim FFRมีนาคม – เมษายนคลิกเพื่อดาวน์โหลดเฉพาะ Co-Unit
13. Revised Budget Request
– Budget Justification Form
สิงหาคม – กันยายนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
14. Additional Carry Overตุลาคม – พฤศจิกายนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
15. Final FFRตุลาคม – พฤศจิกายนคลิกเพื่อดาวน์โหลดเฉพาะ Co-Unit
16. Annual Perfomance Reportกันยายน – ตุลาคมคลิกเพื่อดาวน์โหลดส่งให้ Co-Unit ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
17. Project Endกันยายน – ตุลาคมคลิกเพื่อดาวน์โหลดเฉพาะโครงการที่ปิดในปีนั้นๆ
18. Audit Report2 รอบ
– รอบที่ 1 มิถุนายน – สิงหาคม
– รอบที่ 2 ตุลาคม – ธันวาคม
บริษัทตรวจสอบเป็นผู้จัดทำเฉพาะ Co-Unit
19. ERโครงการส่ง ER ให้ Co-Unit
(cc. PMA) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
โครงการจะได้รับแบบฟอร์มจาก PMA/DGHTDGHT
20. DATIMรวบรวมรายงาน ER ลงในระบบ DATIM ทุกสิ้นปี (พ.ย.)โครงการจะได้รับแบบฟอร์มจาก PMA/DGHTDGHT
21. Semi-Annual Metrics Reportราย 6 เดือนแบบฟอร์มจาก U.S.CDC ผ่าน BSOรายงานผลการดำเนินงานผ่านแบบฟอร์ม Survey ของ Covid
22. Semi-Annual Progress Reportราย 6 เดือนแบบฟอร์มจาก U.S.CDC ผ่าน BSOรายงานผลการดำเนินงานผ่านแบบฟอร์ม Survey ของ Covid
23. COVID Financial Report
– No Cost Extension
ค่าใช้จ่ายรายไตรมาส
Q1 : กรกฎาคม – กันยายน
Q2 : ตุลาคม – ธันวาคม
Q3 : มกราคม – มีนาคม
Q4 : เมษายน – มิถุนายน
Co-Unit รวบรวมข้อมูลจากโครงการ
– Budget Plan
– CoAg Fin
Update: 14/06/2565