ข้อมูลปฐมนิเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ของโครงการ ภายใต้ MoPH-TUC Co-Unit

ลำดับที่ เอกสารดาวน์โหลด
ที่ Web Co-Unit
วีดีทัศน์ PowerPoint ระยะเวลาดำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่โครงการ
1. Overview คำย่อที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
2. Timeline การดำเนินงานของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ระบบ OMS คู่มือการใช้งาน Thai
English
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. การ Draw Down ตารางคำนวณดอกเบี้ยออมทรัพย์
แบบฟอร์มงบกระทบยอด
Thai
English
คลิกที่นี่ ทุกไตรมาส/กรณีพิเศษ
(มีความจำเป็นจริง ๆ)
5. เงิน Local Currency Gain/Loss คู่มือการใช้งาน Thai
English
ใช้ได้เมื่องบประมาณของโครงการที่ได้รับหมดแล้ว
6. การ Redirection Redirection Guidelines
แบบฟอร์ม
Thai
English
คลิกที่นี่
7. Budget Guidelines,
Data Set & Data Dictionary
Budget Guidelines
Standard Data Set
คลิกที่นี่ ปรับปรุงทุก 5 ปี
(ยกเว้นกรณีพิเศษ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)
8. แนวทางการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย เอกสาร Guidelines ปรับปรุงทุก 5 ปี
9. การบริหารจัดการวัสดุ/ครุภัณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการครุภัณฑ์
แบบฟอร์มรายงานครุภัณฑ์
10. Project Implementation Review แบบฟอร์ม
11. Self Assessment Project Implementation Review
Annual Performance Report
Thai
English
ทุกไตรมาส
12. รายงานอื่น ๆ เอกสาร/แบบฟอร์ม
Close Out (Continuation : การปิดโครงการประจำปี/Dis continuation : การปิดโครงการแบบสิ้นสุด)
เอกสาร Phase Close Out
(5 ปี)
13. Help Desk คลิกที่นี่
Update: 20/09/2566