ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง
ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 14 ตึก 100 ปี
การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.