การอบรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

การอบรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
ของโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.