โครงการจัดอบรม OMS จำนวน 3 รุ่น วันที่ 14-15 และ 21 พฤศจิกายน 2565

โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการ และงบประมาณ
ผ่านระบบการติดตามโครงการออนไลน์ (Online Monitoring System : OMS)
ของโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ปีที่ 2 (FY2023)

 

ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ประกอบด้วย
    1. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ด้าน Research จำนวน 15 คน
    2. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ด้าน Non Research จำนวน 37 คน
    3. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน
    4. เจ้าหน้าที่ TUC ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน (Online)

 

โดยจัดอบรม แบ่งเป็น 3 รุ่น ระยะเวลาอบรม รุ่นละ 1 วัน รายละเอียด ดังนี้

    รุ่นที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วยแผนงาน DGHP, DHAP จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุม Focus ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แผนงาน DGMQ, NCD, FLU, CU1 จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    รุ่นที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วยแผนงาน DGHT, Digital Health, CU2, BMA จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุม Focus ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.