Administrative Committee by U.S.CDC’s Meeting No.2/2023 22th August 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC)
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อาคาร 6 ชั้น 4
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.