ส่งข้อความถึงเรา

หน่วยประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง MOPH-TUC

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Email: spdcounit@gmail.com, bps_counit@yahoo.com, moph-tuc_co-unit@googlegroups.com

s

กลุ่มงาน Research

s
 1. นางณิชากร ศิริกนกวิไล               โทร: 02-590-1388
  Email: nichak@health.moph.go.th
 2. นางรสสุคนธ์ กังวาลเลิศ              โทร: 02-590-1324
  Email: k.rossukon@gmail.com, rossukon@health.moph.go.th
 3. นายกฤษฎิ์ชัย เชิดชูพงษ์              โทร: 02-590-2392
  Email: kritchai666@hotmail.com
 4. นางสาวดวงพุทธา ยงรัตนกิจ        โทร: 02-591-3135
  Email: yong_nuch8@hotmail.com
 5. นางสาวรัญญา ทองดี                 โทร: 02-591-3135
  Email: officialrunya@hotmail.com

โทรสาร: 02-591-3135

s

กลุ่มงาน Non Research

s
 1. ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ           โทร: 02-591-8292
  Email: maliwan.icd@gmail.com
 2. สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร                 โทร: –
  Email: darika.kingnate@gmail.com
 3. นางจุฑาธิป วิวัฒนาพันธ์             โทร: 02-590-2349
  Email: juthatipv@gmail.com
 4. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกษร      โทร: 02-591-3134, 080-622-0404
  Email: tdeer2006@gmail.com
  ***รับผิดชอบโครงการ : BSO, DGHT
 5. นางสาวฟ้าใส มณีสุต                 โทร: 02-591-1492
  Email: fasai.moph@gmail.com
  ***รับผิดชอบโครงการ : DGMQ, FLU
 6. นางสาวชุติมา เอี่ยมใย                โทร: 02-590-1492
  Email: Chutima.moph@gmail.com
  ***รับผิดชอบโครงการ : CEI
 7. นางสาวดาราพร เอื้อชลิตานุกูล     โทร: 02-590-3134
  Email: Daraporn.moph@gmail.com
  ***รับผิดชอบโครงการ : NCD, DGHP

โทรสาร: 02-965-9816