ส่งข้อความถึงเรา

  หน่วยประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง MOPH-TUC

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  Email: moph.counit@gmail.com, counit.nonresearch@gmail.com,
  moph-tuc_co-unit@googlegroups.com

  s

  หัวหน้างานกลุ่ม Research และ Non Research

  ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
  โทรศัพท์: 02-591-8292 Email: maliwan.icd@gmail.com

  s

  ผู้ประสานงานระดับแผนความร่วมมือ

  1. สพ.ญ.ดาริกา กิ่งเนตร
   Email: darika.kingnate@gmail.com
  2. นางจุฑาธิป วิวัฒนาพันธ์
   โทรศัพท์: 02-590-2349
   Email: juthatipv@gmail.com
  3. ดร.แสงโฉม ถนอมสิงห์
   โทรศัพท์: 02-590-1324
   Email: stanomsingh@gmail.com
  s

  กลุ่มงาน Research

  โทรศัพท์: 02-590-2392, 02-591-3135 โทรสาร: 02-591-3135 มือถือ: 089-900-4616

  s
  1. นางสาวอิสริยาภรณ์ คันธา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
   โทร: 02-590-1324
   Email: Kisariya.moph@gmail.com
  2. นายกฤษฎิ์ชัย เชิดชูพงษ์ (ผู้ประสานงานโครงการและการบริการจัดการ)
   โทร: 02-590-2392
   Email: kritchai.c@moph.mail.go.th
  3. นางสาวรัญญา ทองดี (ผู้ประสานงานโครงการ GAP-CB)
   โทร: 02-591-3135
   Email: runya.thon@moph.go.th
  4. นางสาวอภิญญา โสมา (เจ้าหน้าที่การเงิน)
   โทร: 02-590-1324
   Email: somsom300143@gmail.com
  s

  กลุ่มงาน Non Research

  โทรศัพท์: 02-591-3134, 02-590-1492 โทรสาร: 02-965-9816 มือถือ: 080-622-0404

  s
  1. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกษร (เจ้าหน้าที่การเงิน+ผู้ประสานงานโครงการ BSO, DGHT)
   โทร: 02-591-3134, 080-622-0404
   Email: tdeer2006@gmail.com
  2. นางสาวดาราพร เอื้อชลิตานุกูล (ผู้ประสานงานโครงการ DGHP)
   โทร: 02-590-3134
   Email: Daraporn.moph@gmail.com
  3. นางสาวฟ้าใส มณีสุต (ผู้ประสานงานโครงการ DGMQ, FLU)
   โทร: 02-591-1492
   Email: fasai.moph@gmail.com
  4. นางสาวชุติมา เอี่ยมใย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป+ผู้ประสานงานโครงการ CEI)
   โทร: 02-590-1492
   Email: Chutima.moph@gmail.com
  5. นางสาวเจนจิรา อรรถจารุสิทธิ์ (IT Programmer)
   โทร: 081-151-3998
   Email: janejira.moph@gmail.com